Adatvédelem

Honlapon megjelenő Adatkezelési Szabályzat kivonat


A DIMUFON7 Szolgáltató Szociális Szövetkezet (székhelye: 6086 Szalkszentmárton, Fő utca
56. Adószám: 24917917-1-03 CG: 03-02-100543 képviseli: Duzmath József) a továbbiakban:
Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el
a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a
szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmére
és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására, ezért garanciát vállal arra, hogy a
tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen
adatok biztonságának megóvása érdekében.
Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető, ugyanakkor Adatkezelő fenntartja a
jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról
az érintettek a szolgáltató honlapján történő közzététellel tájékoztatást kapnak.
Fogalom meghatározások:
Jelen Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az infó tv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4.
cikk alapján az alábbi jelentéssel bírnak:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül,
vagy közvetve – azonosítható természetes személy (infó tv. 3.§ 1.); azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító
személyes adat, azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
(Rendelet 4. cikk 1.),
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek,
alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosító (pl. IP-
cm, cookie), valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító – RFID -) (Rendelet
(30) preambulum bekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai,
genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –,
valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (infó tv. 3. § 2., Rendelet
4.cikk 1.),
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait és
eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtgatja; (infó tv. 3.§ 9., Rendelet 4. cikk 7.)
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép–, hang– vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai

jellemzők (pl. ujj– vagy tenyérnyomat, DNS–minta, íriszkép) rögzítése; (infó tv. 3..§. 10.,
Rendelet 4. cikk 2.)
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; (infó tv. 3.§ 17.)

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az
Adatfeldolgozóval (infó tv. 3.§ 22.), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy
Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak; (Rendelet 4. cikk 10.)
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;(infó tv. 3. § 11.)
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges; (infó tv. 3.§ 13.)
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; (infó tv. 3.§ 8.) adatvédelmi
incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és a Lebonyolító a Versenyhez kapcsolódóan kizárólag a
Verseny lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli
az érintett személyes adatait.
A kezelt személyes adatok köre: A Versenyző nevezési weboldalon megadott adatai: név,
születési hely, idő, anya neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám, baleset esetén értesítendő
személy neve, baleset esetén értesítendő személy telefonszáma, a kutya adatai: név, chip
szám, oltási könyv vagy kutyaútlevél szám, valamint az esetleges adók, más közterhek
Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok, valamint a számla
kiállításához szükséges adatok.
Az adatfeldolgozás során szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző
dolgozza fel és használhatja fel a szerződéses és törvényi kötelezettségeinek teljesítése
céljára. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a szerződött partner fér
hozzá.
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait
nem sértik, az érintett felel.
Azokban az esetekben, amikor Adatfeldolgozás történik, az adatok valódi adatkezelője
minden esetben automatikusan az üzleti partnerek, akikkel szerződéses kapcsolatban áll,

tudomásul veszik és elfogadják, jelen adatvédelmi szabályzatot, valamint tudomásul veszik,
hogy:
a. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes
hozzájárulásuk alapján történik;
b. adataik feldolgozását a Adatkezelő végzi;
c. Amikor jelent szabályzat szerint Adatfeldolgozás történik, akkor Adatkezelő írásbeli
nyilatkozatot kell, hogy tegyen saját felelősségének elismerése miatt;
Az adatkezelés jogalapja az infó tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.
Hírlevél küldés:
Az Adatkezelő hírlevél (Célzott reklámcélú küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az
adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék,
szolgáltatásairól valamint az ahhoz kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.
Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő
eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az
Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak rendszeresen újdonságokat, híreket és
ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket
kézbesít.
Az adatkezelés jogalapja: az Infót. 5. § (1) bekezdés a) pontja,1 a Grt. 6. § (1) bekezdése,2 az
Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása.
Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes,
egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez az
érintett az Adatkezelő papír alapú Marketing célú hozzájáruló nyilatkozatán aláírásával,
elektronikus (honlap, mobil alkalmazás, webshop) megjelenő felületeken az Adatkezelési
Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „feliratkozás” gomb
megnyomásával járul hozzá. Az elektronikus feliratkozás során az érintett felugró ablakban
visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.
A kezelt személyes adatok köre: A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím
megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz
elengedhetetlen.
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait
nem sértik, az érintett felel.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik,
de legfeljebb 5 évig. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél
küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel
kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli
nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét
minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is megvan a
Hírlevél leiratkozási lehetőség.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati
lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) valamint a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet
tartalmazza. A fenti jogszabályok szerint a Versenyző kérheti személyes adatainak
helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az a kezelt adatok törlését, valamint
azok kezeléséről szóló tájékoztatást. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat másik
adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul
és az adatkezelés automatizált módon történik. Azok a Versenyzők, akik töröltetni vagy
módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
valamint ingyenesen kérhetik az forgomarta83@gmail.com e-mail címen, vagy Adatkezelő
részére megküldött postai levélben, mindkét esetben feltüntetve, hogy az üzenet/levél
tárgya: adattörlés.
Cookie kezelés: A cookie (magyarul süti) a honlapok által az Ön számítógépére küldött és a
számítógépének merevlemezén tárolt kis méretű szöveges adat. Ezt a böngésző programja
tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik. Léteznek
olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden
esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra meghívja ugyanazt a honlapot, mely lerakta
azt a számítógépére. A cookie tartalmazza a webhely nevét, a cookie nevét és értékét,
valamint az élettartamát. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a
böngészője beállításainál változtathatja meg.
Bizonyos cookie-k használatára az adatkezelő honlapjának is szüksége van, legfőképp akkor,
amikor Ön bejelentkezik a honlapra. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló,
cookie-kezelésre épülő funkciók nem fognak működni. Amennyiben Ön a böngészőjében a
cookie-k fogadását engedélyezte, ezt az adatkezelő a küldött cookie-k használatára
vonatkozó hozzájárulásnak is tekinti. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, tiltsa
le a cookie-k használatát.
Az adatkezelő honlapján megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért az adatkezelő
honlapjának böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ön
számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön
számára, vagy hogy statisztikát készíthessen az adatkezelő a honlap látogatóiról és azok
böngészési szokásairól.
Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google a cookie-kat a partner
weboldalakon, az alábbi linken olvashatja el:
/policies.google.com/Technologies/cookies?hl=hu
Az adatkezelő elérhetőségei:
Adatkezelő neve: DIMUFON7 Szolgáltató Szociális Szövetkezet
Adatkezelő székhelye: 6086 Szalkszentmárton, Fő utca 56.
Adatkezelő elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: 6086 Szalkszentmárton, Fő utca 56.
Cégjegyzékszáma: 03-02-100543
Adószáma: 24917917-1-03
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefon: 06705250318

A magánszemélyeket megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A
Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett jogorvoslathoz való joga:
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: naih.hu
A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül –
legkésőbb 72 órán belül – bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A Szervező a Versenyszabályzat szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bejelentette, és azt a Hatóság NAIH-112808/2017. számon
nyilvántartásba vette.
Jelen adatvédelmi tájékoztatóval a DIMUFON7 Szolgáltató Szociális Szövetkezet eleget tesz
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

2019.11.08.

DIMUFON7 Szolgáltató Szociális Szövetkezet
Adatkezelő

Dimufon7 Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Font Resize

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás